כן


-  תמונות שהוגשו לבית האומנים ואושרו

סדר משמאל לימין


תמונות שאני מבקש כי ישארו


(50)   שאר תמונות לבחור מהם